Regulamin

I

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Szkoleń SonoTEAM, których Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Chirurgii Radiologicznej z siedzibą: ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin. NIP 712 27 13 383, REGON 432331509.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Szkoleń i zobowiązuje się do publikacji aktualnych informacji na stronie internetowej, a w uzasadnionych przypadkach – informowania uczestników szkoleń drogą korespondencji elektronicznej.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Fundacja Rozwoju Chirurgii Radiologicznej – zwana dalej „Organizatorem”.
Uczestnik: osoba fizyczna dokonująca rejestracji na Szkolenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora.
Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Szkolenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.
Serwis: strona internetowa organizatora znajdująca się pod adresem: http://sonoteam.pl

II

Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem przyjęcia na Szkolenie jest dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://sonoteam.pl oraz uiszczenie stosownej opłaty na wskazane konto, w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych reguł ustalonych przez Organizatora.
 3. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z kwalifikacją na szkolenie. O ewentualnej kwalifikacji Organizator poinformuje zainteresowanego w oddzielnej wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzona przez uczestnika kwalifikacja na szkolenie powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, przekazując dane zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Szkolenia o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Po upływie terminu rejestracji (jednak nie później niż na 3 dni robocze) Organizator zobowiązuje się wysłać potwierdzenie kwalifikacji na szkolenie drogą elektroniczną, zgodnie z dostępną ilością miejsc.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia listy rezerwowej kandydatów, którym drogą elektroniczną i/lub telefoniczną zaoferuje możliwość uczestnictwa w szkoleniu (jednak nie później niż na 3 dni robocze poprzedzające wydarzenie) w przypadku rezygnacji innych uczestników.
 10. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Szkolenia stosowne materiały szkoleniowe (w tym handbook) do użytku własnego.

III

Płatności

 1. Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 2. Warunki przedstawione w punkcie III.1 nie stosują się do uczestników kwalifikowanych z listy rezerwowej, dla których przewiduje się możliwość uczestnictwa po przedstawieniu odpowiedniego dowodu opłaty w okresie krótszym niż 7 dni poprzedzających szkolenie, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
 3. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem za pośrednictwem płatności online lub przelewem tradycyjnym. W przypadku przelewów tradycyjnych, Uczestnik powinien dokonać płatności w terminie wskazanym przez Organizatora w mailu potwierdzającym kwalifikację do udziału w szkoleniu.
 4. Wpłat należy dokonać na konto Organizatora:

Fundacja Rozwoju Chirurgii Radiologicznej, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

Bank MILLENIUM 36 1160 2202 0000 0001 4039 0099

 1. W tytule przelewu należy podać: SonoTEAM, imię i nazwisko uczestnika oraz edycję szkolenia (wraz z miejscem i datą).
 2. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Brak wpłaty (rozumiany przez brak zaksięgowania na konto Organizatora i/lub brak otrzymania przez Organizatora stosownego potwierdzenia dokonania opłaty przez Uczestnika) skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych.
 4. W celu potwierdzenia uiszczenia opłaty Uczestnik przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie dokonania przelewu do Organizatora.

IV

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą Szkolenia.
 2. W przypadku późniejszej rezygnacji Uczestnik traci prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest tożsame z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Szkoleniu. Brak obecności na szkoleniu nie jest podstawą do zwrotu opłaty (z zastrzeżeniem warunków zawartych w rozdziale IV punkt 1 niniejszego regulaminu).
 4. Rezygnacji uczestnik dokonuje poprzez przesłanie drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy na stronie sonoteam.pl informacji o rezygnacji.
 5. Rezygnacja powinna zawierać co najmniej następujące dane
  1. oznaczenie Uczestnika – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy
  2. powód rezygnacji,
 6. Po rezygnacji nie ma możliwości przeniesienia zgłoszenia na kolejne Szkolenia.
 7. W uzasadnionych przypadkach losowych i na wyraźne życzenie Uczestnika, Organizator przewiduje możliwość zamiany uczestników, jednak pod warunkiem otrzymania stosownego zgłoszenia drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy na stronie sonoteam.pl, jednak nie później niż na 3 dni kalendarzowe przez planowaną datą szkolenia.
 8. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sonoteam22@gmail.com, a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora.
 9. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane
  1. oznaczenie Uczestnika – imię, nazwisko (firma), adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy
  2. przedmiot reklamacji,
  3. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 10. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 11. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w pkt. 9 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 12. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

V

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności Uczestników.
 2. Za zgodą dysponentów zebranych danych osobowych informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz Partnerów współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia.
 3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i prawem powszechnie obowiązującym służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności są szyfrowane.
 4. Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć (oraz inne oświadczenia) składając oświadczenie do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sono.team22@gmail.com.
 5. Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Organizator zleca wykonanie usług niezbędnych do realizacji szkolenia w imieniu i na swoją rzecz.

VI

Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Szkoleń Organizator może sporządzać dokumentację fotograficzną oraz utrwalić ich przebieg za pomocą środków utrwalających obraz i dźwięk dla celów własnych, w tym celów promocyjnych.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można cofnąć najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia za pomocą oświadczenia skierowanego do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej.

VII

Własność intelektualna

 1. Logo, strona internetowa oraz profile w mediach społecznościowych SonoTEAM są własnością Organizatora.
 2. Logo SonoTEAM może być rozpowszechniane jedynie za zgodą i/lub na wyraźną prośbę Organizatora.
 3. Materiały szkoleniowe (w tym handbook) oraz zawarta w nich dokumentacja zdjęciowa stanowią własność intelektualną Organizatora. Ich kopiowanie i/lub rozpowszechnianie w części i/lub całości bez wiedzy i zgody Organizatora podlega karom wynikającym z zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimprawach pokrewnych (z późniejszymi aktualizacjami).

VIII

Postanowienia końcowe

 1. Koszty przejazdu i zakwaterowania podczas Szkolenia leżą po stronie Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia.
 3. Akceptacja Regulaminu Szkolenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów internetowych Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2023 roku.
 6. Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie będą podlegały postanowieniom kodeksu cywilnego, Prawa własności przemysłowej, Prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.)
 7. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.